وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش

وصیت نامه چارلی چاپلین بهدخترش

 

8_1.jpg

جرالدین دخترم،از تو دورم،ولییک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود.اما تو کجایی؟در پاریس روی صحنهی تئاتر پر شکوه شانزه لیزه...این را می دانم و چنان است که در این سکوتشبانگاهی،آهنگ قدمهایت را می شنوم. شنیده ام نقش تو در این نمایش پرشکوه،نقش آن دختر زیبای حاکمی است که اسیر خان تاتار شده است...

...جرالدین،درنقش ستاره باش اما اگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گلهاییکه برایت فرستاده اند تو را فرصت هوشیاری داد،بنشین و نامه ام رابخوان...من پدر تو هستم.امروز نوبت توست که هنرنمایی کنی و به اوج افتخاربرسی.امروز نوبت توست که صدای کف زدنهای تماشاگران تو را به آسمانها ببرد.بهآسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن.زندگیآنان که با شکم گرسنه،در حالی که پاهایشان از بینوایی می لرزد و هنرنماییمی کند.من خود یکی از ایشان بودم.

جرالدیندخترم،تو مرا درست نمی شناسی.در آن شبهای بس دور با تو قصه ها بسیار گفتماما غصه های خود را هرگز نگفتم.آن هم داستانی شنیدنی است.داستان آن دلقکگرسنه که در پست ترین صحنه های لندن آواز می خواند و صدقه می گیرد.اینداستان من است.من طعم گرسنگی را چشیده ام.من درد نابسامانی را کشیده ام.واز اینها بالاتر رنج حقارت آن دلقک دوره گرد که اقیانوسی از غرور در دلشموج می زند.اما سکه ی صدقه ی آن رهگذر که غرورش را خرد نمی کند رانیزاحساس کرده ام.با این همه زنده ام و از زندگان پیش از آن که بمیرند حرفینباید زد.داستان من به کار نمی آید.از تو حرف بزنم.به دنبال نام تو نام مناست.

چاپلین،جرالدیندخترم،دنیایی که تو در آن زندگی می کنی دنیای هنرپیشگی و موسیقی است.نیمهشب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی،آن ستایشگران ثروتمندرا فراموش کن.ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می رساندبپرس.حال زنش را بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچهنداشت،مبلغی پنهانی در جیبش بگذار

بهنماینده خود در پاریس دستور داده ام فقط وجه این نوع خرجهای تو را بی چونو چرا بپردازد.اما برای خرجهای دیگرت،باید برای آن صورت حساب بفرستی

دخترمجرالدین،گاه و بی گاه با مترو و اتوبوس شهر بگرد.مردم را نگاه کن. زنانبیوه و یتیم را بشناس و دست کم روزی یک بار بگو:"من هم از آنها هستم."توواقعا یکی از آنها هستی.هنر قبل از آنکه دو بال دور پرواز به انسانبدهد،اغلب دو پای او را می شکند.وقتی به مرحله ای رسیدی که خود را برتر ازتماشاگران خویش بدانی،همان لحظه تئاتر را ترک کن و با تاکسی خود را بهحومه ی پاریس برسان.من آنجا را خوب می شناسم.آنجا بازیگران مانند خویش راخواهی دید که از قرنها پیش زیباتر از تو،چالاکتر از تو و مغرورتر از توهنرنمایی می کنند.اما در آنجا از نور خیره کننده ی نورافکن های تئاترشانزه لیزه خبری نیست.نورافکن کولی ها تنها نور ماه است.نگاه کن،آیا بهتراز تو هنرنمایی نمی کنند؟اعتراف کن.دخترم...همیشه کسی هست که بهتر از توهنرنمایی کند و این را بدان که هرگز در خانواده ی چارلی چاپلین کسی آنقدرگستاخ نبوده که یک کالسکه ران یا یک گدای کنار رود سن یا کولی هنرمند حومهپاریس را ناسزایی بگوید .

دخترم،جرالدین،چکیسفید برای تو فرستاده ام که هر چه دلت می خواهد بگیری و خرج کنی.ولی هروقت خواستی دو فرانک خرج کنی،با خود بگو سومین فرانک از آن من نیست.اینمال یک فرد فقیر گمنام می باشد که امشب به یک فرانک احتیاج دارد.جستجولازم نیست.این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا خواهی یافت.اگر ازپول و سکه برای تو حرف میزنم برای آن است که از نیروی فریب و افسوسپول،این فرزند شیطان،خوب آگاهم.......

منزمانی دراز در سیرک زیسته ام و همیشه و هر لحظه برای بندبازان بر رویریسمانی بس نازک و لرزنده نگران بوده ام.اما دخترم این حقیقت را بگویم کهمردم بر روی زمین استوار و گسترده،بیشتر از بندبازان ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

دخترم،جرالدین،پدرتبا تو حرف میزند.شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریبدهد.آن شب است که این الماس،آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود وسقوط تو حتمی است....روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بارتو را بفریبد،آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود.بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند

ازاین رو دل به زر و زیور مبند.بزگترین الماس این جهان آفتاب است کهخوشبختانه بر گردن همه می درخشد....اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گونهبستی،با او یکدل باش و به راستی او را دوست بدار و معنی این را وظیفه یخود در قبال این موضوع بدان.به مادرت گفته ام که در این خصوص برای تو نامهای بنویسد.او بهتر از من معنی عشق را می داند.او برای تعریف معنی عشق،کهمعنی آن یکدلی است شایسته تر از من است .

دخترم،هیچکس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختریناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند.....برهنگی بیماری عصر ماست.به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است

دخترم جرالدین،برای تو حرف بسیار دارم ولی به موقع دیگری می گذارم و با این پیام نامه ام را پایان می بخشم:

انسان باش،

پاکدل و یکدل؛

زیرا که گرسنه بودن،صدقه گرفتن و در فقر مردن،هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مسعود قلعه

سلام. عیدت شما هم مبارک. امیدوارم سال جدید توام با موفقیت در دنیای واقعی و مجازی و البته شادکامی در زندگی باشد.