تلاش کنید

ü    تلاش کنید همیشه دنبال یادگیری باشید.

ü    تلاش کنید با پیدا کردن دوستان جدید دوستان قدیمی را هم حفظ کنید.

ü    تلاش کنید برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنید.

ü    تلاش کنید همیشه برای اطرافیانتان جذاب باشید.

ü    تلاش کنید اگر از کسی رنجیده اید، با خود او صحبت کنید، نه پشت سر او.

 ü    تلاش کنید وقتی به موفقیتی می رسید، آنهایی که در این راه به شما کمک کرده اند را فراموش نکنید.

ü    تلاش کنید تا عهدی شکسته نشود و اگر هم می شکند، شما نباشید.

ü    تلاش کنید تا باور کنید دیگران وظیفه ای در قبال شما ندارند و عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست.

ü    تلاش کنید قدر دان لطف دیگران باشید و با رفتار و گفتارتان آنها را ازمحبت پشیمان نکنید.

ü    تلاش کنید به هر چیز آنقدر بها بدهید که استحقاقش را دارد.

تلاش کنید دنیا را با زیبایی هایش ببینید

/ 0 نظر / 25 بازدید