نمونه یک نماینده واقعی در تاریخ ایران

دکتر حسن سبحانی - 6.jpg

دکتر حسن سبحانی به واقع نماینده ای به تمام معنا نماینده و وکیل مردم در وضع قانون و نظارت بر اجرا و دفاع از حقوق موکلین خود(تمام مردم ایران) در 12 سال حضور خود در مجلس بوده است. آمار زیر فقط برخی از عناوین پررنگ حضور مفید ایشان در یک دوره مجلس میباشد:

- دکتر سبحانی بیشترین پیشنهادهای اصلاحی را در طرح ها و لوایح ارائه نموده اند( 297 پیشنهاد)؛ حال آنکه 211 نفر از نمایندگان کمتر از 5 پیشنهاد ارائه نموده و 137 نفر از نمایندگان هیچ پیشنهادی را ارائه ننموده اند. 

- دکتر سبحانی بیشترین پیشنهادهای اصلاحی را در لوایح بودجه ارائه نموده اند( 137 پیشنهاد)؛ حال آنکه 222 نفر از نمایندگان کمتر از 5 پیشنهاد ارائه نموده و 150 نفر از نمایندگان هیچ پیشنهادی را ارائه ننموده اند. 

- دکتر سبحانی 93 دقیقه تاخیر داشته و در هیچ جلسه ای غیبت نداشته است در حالی که متوسط تاخیر هر نماینده2100 دقیقه و غیبت متوسط آنها قریب به 9 جلسه می باشد.

البته نتایج عملکرد ایشان در مجلس هفتم نیز به همین نسبت درخشان و قابل توجه است که به دلیل عدم انتشار رسمی این نتایج ،ذکر نشده اند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
شرکت روزآمد

آيا مي خواهيد داراي حافظه ي بهتر و دقت و تمركز بيشتر باشيد؟ آيا فرزندان شما به دليل مشكل در يادگيري كند ذهن به نظر مي رسند؟ آيا نگران كاهش حافظه در اثر افزايش سن هستيد؟ آيا تحت فشار ناشي از اطلاعات هستيد؟ آيا مي خواهيد به بيشترين توانايي مغز خود دست يابيد؟ آيا مي دانيد حتي نوابغ نيز مي توانند قابليت هاي خود را بهبود بخشند؟ آيا در محدوده ي سني 4 تا 94 سال قرار داريد؟ يادگيري ماندگار به روش مرورهاي متوالي و تآخيري لايتنر به همراه مجموعه تمرين هاي افزايش كارايي هوش و حافظه در بسته ي نرم افزاري لايتنر تلفن های راهنمایی و مشاوره: 02166592219 02166434864

شهاب الدین

حقیقتا دکتر سبحانی الگوی مجالس کشورند و دامغان افتخار دارد که این انسان بزرگ متعلق به آنست.